Ընձուղտն ու Մոծակը

Ընձուղտն ու Մոծակը

Реклама

До свидания лето

Это слайд-шоу требует JavaScript.

Лето моё любимое время года. Мой самый лучший день лето было тот день когда я отдыхала в деревне у дяди. Я там познакомилась с многими детьми. Вместе мы играли, читали книги, устраивали пикники. Мы с друзьями плавали в басеине. У меня появились новие друзья и я очень рада. А сейчас я говарю ≪До свидания лето≫,потому что уроки начялись.

 

Իմ տոհմածառը

Մանե Հովհաննիսյան

Ծնվել եմ Երևանում։

Մայրիկս՝ Լալա Դավթյան, ծնվել է Երևանում։

Հարիկս՝ Գագիկ Հովհաննիսյան, ծնվել է Էջմիածնում։

Պապիկս՝ Հաբարձում Հովհաննիսյան, ծնվել է Իրանում։

Տատիկս՝ Ֆլորա Մալխասյան, ծնվել է Սիսյանի Ուզ գյուղում։

Մեր տանը չի օգտագործվում ոչ մի տարածաշրջանի բարբառ։

Մայրիկիս հայրիկը՝ Դավիթ Դավթյան, ծնվել է Վրաստանում։ Պապիկիս ծնողները խոսում էին վրացահայերի բարբառով։

Մայրիկիս մայրիկը՝ Սեդա Սարգսյան, ծնվել է Մասիս քաղաքում։ Տատիկս արմատներով Սասունցի է։ Նրա տատիկը եղեռնից փրկվածներից է։ Նրանք համարվում էին քրդախոս հայեր։ Տատիկս նույնպես տիրապետում է քրդերեն լեզվին։ Նրանք երբեմն քրդերեն էին խոսում մեծ տատիկի կենդանության օրոգ։

Իմ Ազգանվան պատմությունը

Համբարձում պապիկիս պապիկը՝ Խեչանը, որը կրում էր Հարությունյան ազգանունը, որոշում է, որ իր հետնորդները իրենից հետո պետք է կրեն Հովհաննիսյան ազգանունը  իր հոր՝ Հովհաննեսի պատվին։Տոհմածառ

Իմ բույսը, իմ կենդանին

Ես իմ բույսերը պահում եմ տանը և բակում։ Բույսերը ես ջրում եմ ցնցուղով։ Ես իմ բույսերի հետ ամեն օր զրուցում եմ։ Նրանց խնամում եմ շատ հաճույքով։ Ես բակում ունեմ շնիկ։ Ես իմ կենդանուն տալիս  եմ տարբեր ուտելիքներ օրինակ միս, փլավ, ոսկոր և այլ ուտելիքներ։ Իմ շնիկին ես շատ եմ սիրում։

Ամառային արձակուրդների առաջադրանքները

I.Տեքստը կարդա՛ և փորձի՛ր հասկանալ:

 

A bicycle

John’s father likes to swim. So he often goes to the swimming pool. His mother likes to play tennis. They often go to the stadium. Their son John is seven. He wants to be a good sportsman. His mother teaches him to play tennis but he asks his parents to give him a bicycle.

One day Father comes home and says: «I have got a present for you. Come and see».

John comes up and sees…..»Oh, it’s great! It’s a bicycle! I like it very much. Thank you Daddy! I am so glad to have it».

Every day Father and John go to the sports ground to ride a bike.

One day John says, «I can ride a bicycle very well. Let’s ask Mother to go with us».

So they go to the sports ground and watch John riding a bike. He rides and rides and rides. He is happy. He says, «Look, Mum! No hands!» Then he says, «Look, Dad! No feet!»

But suddenly John cries, «Look, Mum! No teeth!»

to teach-սովորեցնել

parents-ծնողներ

to give-տալ

present-նվեր

to come up-մոտենալ

to cry-լացել

Կարդա՛ տեքստին վերաբերող նախադասությունները և փորձի՛ր գուշակել, ճիշտ են գրված, թե՝ ոչ: Եթե գտնում ես, որ սխալ է տվյալ նախադասությունը, ապա ինքդ  գրի՛ր ճիշտ տարբերակը:

1.John’s father likes to skate.

John’s father likes to swim.

2.His mother plays the piano very well.

His mother plays tennis very well.

3.John is ten.

John is sevsn.

4.He likes to play tennis.

He likes to ride a bike.

  1. One day Father gives him a ball.

One day Father gives him a bicycle.

 

II.Տվյալ բառերով կազմի՛ր նախադասություններ

To get up, to go, to wash, to play, to watch TV, to read, to drink, to eat

I get up  at eight o’clock. 

 We go to the Zoo.

Every  day I wash my hands and face.

 I like to play tennis with my brother.

Every evening I watch TV with my family.

I read about Pipi.

I don’t like to drink a coffee.

I like to eat salads and meat in dinner.

  III.Տեքստը լսի՛ր և կարողացի՛ր բառերը տեքստի մեջ ճիշտ տեղադրել:

http://www.adelescorner.org/listening/my_day/my_day_1.html

arrive-ժամանել

clean-մաքրել

 My Day

watch have brush arrive is get up go clean
go have go get go take have go

 

Every day I  get up at half past six. First I  go to the kitchen and  have a cup of tea and toast for breakfast. Then I  go to the bathroom and  clean my teeth. After that, I  get dressed and  brush my hair.

At half past seven I  go to work. I  take the bus to Cabramatta. It  is a long way from home. I arrive at work at ten to eight. At twelve o’clock I  have lunch and at four o’clock I  go home.

At seven o’clock I  have dinner with my family and then we  watch TV. At a quarter past eleven I  go to bed.

 

  1. Շաբաթվաօրերը-Days of the week

Monday-երկուշաբթի

Tuesday-երեքշաբթի

Wednesday-չորեքշաբթի

Thursday-հինգշաբթի

Friday-ուրբաթ

Saturday-շաբաթ

Sunday-կիրակի

Ավարտիր նախադասությունները

On Monday I go to the theatre.

On Tuesday you go to the work.

On Wednesday he plays football.

On Thursday she plays tennis.

On Friday we go to the cinema.

On Saturday they have a party.

On Sunday you go to the swimming- pool. 

  1. My family

Լսիր տեքստը և կարողացիր բառերը ճիշտ տեղադրել տեքստի մեջ:

http://www.adelescorner.org/listening/my_family/my_family.html

to live-ապրել

backyard-հետնաբակ

married-ամուսնացած

to look after-խնամել

 My Family

bedrooms works are looks flowers
manager large lives married at

 

My family  live in Melbourne. There are six people in my family. My mother and father live in a  large  house. The house has four  bedrooms and a big backyard. There are  flowers in the front yard.

My older brother, Alan, is  married with two children. My younger brother, Bill, and my sister, Sue, live  at home. My father  works in an office in Belmore. He is a manager. My mother works at home and  looks after the house.

I am very lucky to have a wonderful family.

 

Տվյալ տեքստի հիման վրա գրիր քո ընտանիքի մասին:

My family live in Armenia. There are four people in my family. We live in a large house. The house has three bedrooms . My older brother is a pupil. My father works in a furniture fabric. My works in a Matenadaran. I am very luky lo have a wonderful family.

  1. Have got/has got-ունենալ

http://www.adelescorner.org/grammar/have_got/havegot.html

Նախադասությունները արտագրիր այստեղ` տեղադրելով have կամ has

1. I  got a bicycle.
2. He has  got a big dog.
3. We have  got pencils.
4. You have  got a desk.
5. She has  got a good book.
6. They have  got a computer.
7. He has  got a wife.
8. I have  got a red pen.
9. They have  got no money.
10. We have  got a nice house.

 

 

Ինքդ կազմի’ր 5 նախադասություն` գործածելով have got/has got

I have got a book.

She has got flowers.

We have got a dog.

He has got a car.

They have got a pool.

VII.Կազմիր հարցեր`տեղադրելով Do կամ Does

http://www.adelescorner.org/grammar/present_simple/pres_sim_quests1.html

Հարցերը գրի՛ր այստեղ

1.  Do you like chocolate?
2.  Does he go to the beach very often?
3.  Do we have any pens?
4.  Does she know you?
5.  Does it close at 6.30 pm?
6.  Do they smoke?
7.  Do I look funny in these jeans?
8.  Does Bill and Anne like each other?
9.  Does she speak German?
10. Do you want to go to the movies?

 

Ինքդ կազմիր 8 հարց`գործածելով Do կամ Does

Do you like a yogurt?

Does Aram have pencil?

Do they have breakfast every day?

Does father work in an office?

Do I like fruits?

Does she want to go to theatre?

Do you speak Russian?

Does mother work in a shop?

 

 

VIII. There is………….There are……………Կա/կան

Paint ծրագրով նկարի՛ր քո սենյակը և նկարած նկարի մի հատվածում նկարագրիր այն՝ գործածելով there is…/there are…

 

My room

There is a bed in my room.

This is a shelves.

There are boxes.

There are cloths in the shelves.